Czy prywatne domy opieki są nadzorowane?

  • 0
  • 14 października 2016

Takie pytanie często pojawia się w głowach osób niosących się z zamiarem wyboru domu opieki dla bliskiego seniora. Decyzja dotycząca przyszłości bliskiej, starszej, często także schorowanej osoby, jest niezmiernie trudna i budzi wiele wątpliwości. To naturalne, że chcemy zapewnić bliskim seniorom, jak najlepsze warunki życia i opieki. Kiedy wątpliwości potęguje niepewność dotycząca formy funkcjonowania prywatnego ośrodka, decyzja staje się jeszcze trudniejsza. Stereotypowo może powstać tutaj przekonanie, że gminne placówki, z racji większego, instytucjonalnego nadzoru i kontroli, mogą wydawać się bardziej pewne, bezpieczne i wiarygodne. Nic bardziej mylnego.

Domy opieki pod kontrolą

Pierwszą zasadniczą kwestią dotyczącą funkcjonowania prywatnych domów opieki są konkretne uwarunkowania prawne, narzucone przez ustawodawcę. Prowadzenie prywatnego domu opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych obostrzone jest uregulowaniami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej, natomiast kwestie związane z nadzorem i kontrolą nad prywatnymi domami opieki wprowadziła obowiązująca od 31 marca 2010r. nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z pozn. zm.).

Zgoda wojewody na początek

Aby móc prowadzić działalność polegającą na całodobowej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi konieczne jest uzyskanie zezwolenia wojewody. Otrzymanie zezwolenia poprzedzone być musi odpowiednim przygotowaniem ośrodka, zgodnie z przepisami sanepidu oraz zawartymi w ustawie wymaganiami. Dokumenty, jakie należy złożyć u wojewody to:

  • pisemny wniosek o zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności,
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom opieki,
  • koncepcja – plan prowadzenia ośrodka,
  • informacja o zamierzonym sposobie finansowania placówki,
  • zaświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i zdolności do prowadzenia placówki przez osobę wskazaną w zgromadzonej dokumentacji, jako prowadzącej dom opieki.

Jak widać z wyżej wymienionych aspektów, już samo rozpoczęcie działalności polegającej na prowadzeniu domu opieki dla seniorów wymaga przejścia sformalizowanej procedury prawnej, mającej na celu wyeliminowanie nierzetelnych bądź nieuczciwych przedsiębiorców.

Kontrola i nadzór nad działalności

1. Sprawdź wojewódzki rejestr prywatnych, całodobowych placówek opiekuńczych.

Prowadzenie domu opieki bez uzyskania zgody wojewody oraz rejestracji działalności, w najłagodniejszym przypadku grozi nałożeniem na ośrodek kary wysokiej finansowej. Dalsza nielegalna działalność placówki skutkować będzie kolejnymi karami wojewody. W tym przypadku to właśnie wojewoda jest organem nadzorującym legalność działalności i jej zgodność z przedstawioną koncepcją.

Jeśli zatem myślisz o umieszczeniu członka rodziny w prywatnej, całodobowej placówce, sprawdź, czy dom, którego wybór rozważasz, znajduje się w wojewódzkim rejestrze tego typu placówek. Tego typu informacja daje gwarancję, że dom opieki świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującymi standardami.

2. Przyjrzyj się dokładnie zawieranej umowie

Pobyt osoby starszej lub chorej w domu opieki powinien być zawsze poprzedzony zawarciem umowy cywilnoprawnej.

Nad prawidłowością i zgodnością prawną zawieranych umów czuwa Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Jednak już przed przystąpieniem do zawarcia umowy warto samemu sprawdzić, czy nie zawiera ona niedozwolonych zapisów, np. dotyczących możliwości rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub naliczania zbyt wysokich kar za opóźnienia w opłatach.

Dobry dom opieki to troska o seniora i uczciwość działalności

I nasze Domy takie właśnie są. Decydując się w Dom Opieki Olimp dla bliskiej starszej osoby, wiesz, że wybierasz troskliwą opiekę, profesjonalną pomoc i uczciwość, także w zakresie zawieranej umowy i całej prowadzonej przez nas działalności. Nasze domy opieki zlokalizowane w okolicach Warszawy, to gwarancja solidności i zaangażowania. Można nam zaufać.

Komentarze:

Leave a Reply